Igrala dostopna vsem otrokom

NAMEN IN CILJI

Vse premalo se zavedamo zahtev Konvencije o otrokovih pravicah, ki med drugim narekuje, da je potrebno spoštovati in podpirati otrokovo pravico do udeležbe v kulturnem, umetniškem, razvedrilnem in prostočasnem udejstvovanju. V 31. členu je posebej poudarjena pravica otrok, da sodelujejo v igri, in v členu 2 določa, da ne sme biti nobene diskriminacije otrok, ne glede na morebitno invalidnost. Kljub še vedno premajhnemu spoštovanju zahtev konvencije, opažamo, da je v svetu kar veliko aktivnosti za zagotavljanje igral in igralnih površin tudi otrokom s posebnimi potrebami oziroma invalidnim otrokom.
Tehnični odbor TC136 pri evropskem standardizacijskem organu (CEN),ki obravnava področje objektov in opreme za šport, otroških igrišč in drugih rekreacijskih površin, je pripravil dokument FprCEN /TR16467:2012, ki je v obliki smernic zasnovan kot podpora standardu EN 1176-1, ki na splošno obravnava zunanja igrala Že sam standard EN 1176 je bil zasnovan z vizijo, da bo potrebno zagotoviti površine za igro, ki bodo bolj dostopne tudi otrokom s posebnimi potrebami ter spodbujati otroke različnih sposobnosti, da se igrajo skupaj. Namen tega dokumenta je prav oblikovanje teh smernic. V dokumentu predstavljene smernice še ne pomenijo, da bo vsako igralo oziroma igrišče primerno za vsakega otroka, saj imajo upravljavci oziroma lastniki igrišč veliko omejitev, tako finančnih, kot tudi prostorskih, vsekakor pa bodo smernice prispevale k temu, da bo primernih igrišč več.
Dokument poudarja zagotavljanje igre brez posebnega nadzora, hkrati pa predvideva, da bodo odgovorne osebe znale presoditi, katere oblike igre in naprave so primerne za posamezne otroke. Obstaja moralna in zakonska dolžnost vseh nas, da zagotovimo vsem otrokom priložnost, ne glede na njihovo sposobnost, da dosežejo svoj polni potencial. To ne pomeni osredotočanje na najnižji skupni imenovalec sposobnosti ampak nudenje vsakemu otroku primeren izziv, da se lahko nauči razvijati svoje sposobnosti in se pripraviti na nove in nove izzive. Vedno bo obstajal konflikt med potrebami otrok in njihovimi različnimi sposobnostmi. To neskladje je potrebno blažiti tudi na način, da otrokom s kakovostnim igralnim okoljem olajšamo vključevanje v njihovo bivalno in socialno okolje.
Pri motu »Igra za vse otroke« je potrebno še posebej poudariti, da ta dokument ne govori o tem, kako ustvariti igralne površine in opremo le za otroke s posebnimi potrebami, ravno nasprotno, smernice imajo namen poiskati način kako bi igralne prostore in opremo oblikovati tako, da so dostopni vsem otrokom različnih sposobnosti. Dokument izhaja tudi iz predpostavke, da so vsi otroci različni, in samo odprtost prostora je tista, ki ponuja priložnosti za igro in izzive tako za invalidne, kot neinvalidne otroke. »Igra za vse« je igra za vse otroke in ne samo za skupine otrok z ali brez posebnih potreb. Tako kot vsi ostali, tudi invalidni otroci potrebujejo prostor igro, kjer bi se s svojimi vrstniki in prijatelji igrali brez nadzora, vendar varno. Invalidni otroci se morajo vključiti v družbo, da pa bi to dosegli, je potrebno skozi igro ustvariti priložnosti znotraj nestrukturiranih in nenadzorovanih igralnih okolij. Invalidne otroke je potrebno povabiti in vzpodbuditi k uporabi igrišč skupaj z drugimi otroki. Ob tem je pomembno, da se igralne površine ali naprave niso preveč preproste in so še vedno privlačne tudi za sposobnejše otroke. Oblikovanje igrišč mora temeljiti na naslednjih glavnih načelih:
  • oblikovanje naj bo usklajeno z raznolikostjo ljudi, socialno vključenostjo in enakostjo. Ta celovit in inovativen pristop predstavlja ustvarjalni in etični izziv za vse načrtovalce, oblikovalce, podjetnike, administracijo in politične voditelje.
  • "Oblikovanje za vse« pomeni omogočiti vsem ljudem, da imajo enake možnosti za sodelovanje v vseh vidikih družbe. Da bi to dosegli, mora biti urbano, zgrajeno okolje, vsakdanji predmeti, storitve, kultura in informacije – skratka vse, kar je zasnoval človek in uporabljajo ljudje - dostopno za uporabo vsakomur v družbi.
  • oblikovanje igrišča naj temelji na analizi človekovih potreb ob sodelovanju končnih uporabnikov v vseh fazah procesa načrtovanja
  •  namen tega dokumenta ni zagotavljanja univerzalnega dostopa do vseh igral, temveč za ustvarjanje točk ali površin kjer se lahko otroci različnih sposobnosti igrajo skupaj.
  • vsak otrok je drugačen, vendar ni nujno, da je vsako igralo dostopno vsakemu otroku, pomembno je, da je vsem dostopna družbena izkušnja igranja, kar je ključnega pomena.
  • dostop do igrišč pomaga njim in njihovim družinam graditi odnose in sosedske mreže, ki lahko vežejo skupnosti in spodbujajo socialno vključenost.
glej tudi: Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/2006, 11. člen; Uradni list RS št. 102/2007, 5. člen) pravi, da morajo biti otrokom s posebnimi potrebami zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje.Poudarki iz dokumenta CEN /TR16467Pripravil: Slavko RUDOLF
jul. 2014
vir: FprCEN /TR 16467:2012