Izobraževanje

A K T U A L N O !          14. feb. 2020


PRAKTIČNA DELAVNICA: Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov - Novosti v standardih

Spoznanje, da je potrebno poskrbeti za varnost  na otoških igriščih in športnorekreacijskih objektih, je v Sloveniji že krepko uveljavljeno. V vrtcih je skrb za igrišča opredeljena s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ostala otroška igrišča in športna igrišča pa morajo upravljalci urejati skladno z Zakonom splošni varnosti proizvodov, Zakonom o lokalni samouprav, Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli in še nekaterimi akti. Da bi bilo izvajanje vseh potrebnih aktivnosti vezanih na varnost čimbolj kvalitetno in strokovno korektno, so organizirani razni tečaji in seminarji, ki slušatelje seznanjajo z osnovnimi zahtevami standardov ter formalnimi postopki pregledov in vzdrževanja. Dejstvo pa je, da se v praksi pojavlja veliko situacij, ki jih upravljalci – skrbniki igrišč, kljub osnovnemu usposabljanju, ne znajo rešiti. Razlog je lahko v preskromnem znanju, pogosto pa tudi v nedorečenosti zahtev standardov, ki se spreminjajo ali pa so preveč splošne.

Da bi vsaj delno prispevali k spoznavanju novih zahtev standardov, predvsem pa pomagali pri reševanju konkretnih težav in problemov, smo organizirali seminar, ki bo potekal v obliki delavnice. Sodelovali bodo lahko vsi udeleženci, tako s predstavitvijo problemov na igrišču za katerega skrbijo, kot tudi s predstavitvijo lastnih izkušenj pri reševanju konkretnih težav. Poleg klasičnih otroških igrišč bomo lahko obravnavali tudi športnorekreacijske objekte, ki so vse pogosteje pojavljajo na javnih površinah, velikokrat v kombinaciji z otroškimi igrali, kar je lahko še dodaten izziv za upravljalca.

Dotaknili se bomo tudi problematike igrišč za otroke s posebnimi potrebami, spregovorili o pomenu in vlogi igral za mladostnike, itd. Zanimiva in aktualna je tudi problematika, s katero se srečujejo predvsem v vrtcih, je samogradnja igral, didaktičnih pripomočkov ali motoričnih naprav, kakor tudi uporabo naravnih priročnih materialov, ipd. 

Ali je igrišče ustrezno urejeno oziroma ali izpolnjuje zahteve varnostnih standardov, preverja preglednik, ki izvaja rutinski, periodični ali letni pregled. Standardi za igrala načeloma opredeljujejo obseg dela pri vsakem od naštetih pregledov, ne določajo pa kdo preglede lahko opravlja, kako naj bo usposobljen in kakšno odgovornost ima. Na delavnici se bomo dotaknili dokumenta Tehnično poročilo: SIST TP CEN 17207:2018, ki vse našteto določa in bo osnova za ureditev razmer na področju pregledovanja igrišč.

Poudarek delavnice bo na praktičnih primerih, še posebej na reševanju problematike, ki jih standardi in razpoložljiva literatura ne obravnava. Zaželeno je, da udeleženci že v naprej pripravijo vprašanja, najbolje v elektronski obliki, lahko tudi s fotografijami. Da bosta razprava in reševanje predstavljene problematike čimbolj učinkoviti, lahko vprašanja pošljete organizatorju oz. predavatelju.

Vabilo s prijavnico na seminar
 


Datum: 14. februar 2020
Ura: 9.45 – 14.15
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje)


Organizator: Sloveski inštitut za standardizacijo
Predavatelj: Slavko RUDOLF
Termin: 14. feb. 2020


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


1.             VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ IN ŠPORTNO REKREACIJSKIH OBJEKTOV

Skrb za varno igro prične že z načrtovanjem igrišča, nadaljuje z izborom igral, njihovo postavitvijo, montaže, ureditvijo bližnje in širše okolice, itd. Vemo, da je potrebno doseženo raven varnosti igrišča in njegove uporabe tudi ohranjati. To lahko storimo tako, da igrišče sistematično pregledujemo, tako vsakodnevno, kot tudi v daljših časovnih razmakih.
Na osnovi ugotovitev pregledov igrišča pa je potrebno ugotovljene pomanjkljivosti igral in igrišča tudi odpraviti - igrišče je potrebno vzdrževati. Prav v tej fazi pa lahko pride do resnih zadreg, saj osebje, ki naj bi to delo opravljalo, ni vedno dovolj strokovno usposobljeno. Dejstvo je, da imajo hišniki in vzdrževalci, ki skrbijo za igrišča na javnih površina, praviloma različno osnovno in strokovno izobrazbo, predvsem pa zelo različne delovne obveznosti. To pomeni, da je za njih vzdrževanje igrišč pogosto samo še dodatna obveznost, ki je po strokovno-tehnični plati zelo raznolika, hkrati pa odgovorna.
Dela, ki naj bi jih vzdrževalec igrišča opravljal, segajo na področje mizarskih in tesarskih spretnosti, znanja ključavničarja, varilca, pleskarja, vrtnarja in še in še. Tudi gradbena dela so velikokrat sestavni del vzdrževanja. Poleg naštetega se redno pojavlja še vprašanje izbora ustreznih materialov, primernih rezervnih delov, predvsem pa uravnoteženje stroškov, ki ob tem nastanejo ter kakovosti opravljenega dela.            
Seminar naj bi v največji možni meri dal odgovore na našteta vprašanja, predvsem v smislu praktičnih nasvetov in predlogov za reševanje vsakodnevnih težav vzdrževalcev igrišč. Obravnavali bomo ravnanje z materiali, ki jih najpogosteje srečujemo na igriščih (les, kovina, plastika), kako se lotiti sanacije površinskih premazov, kaj lahko storimo če les trohni, kako postopati pri poškodbah kovinskih konstrukcij, način sanacije temeljev, ipd. Poskušali bomo odgovoriti, kdaj naročiti nov rezervni del ali starega popraviti. Obravnavali bomo tudi sanacijo varnostnih površin, ravnanje z mivko, kako sanirati travno rušo. Tudi ograje in vhodi na igrišče so pomembni, preprečevanje vandalizma prav tako. Slušatelji bodo dobili tudi nekaj napotkov v zvezi z prevzemanjem odgovornosti za bolj ali manj zahtevna popravila, kdaj je to vsakodnevna rutina in kdaj je potrebno na pomoč poklicati strokovnjaka.
Vzporedno z obravnavanjem problematike vzdrževanja igrišč bodo poudarjene tudi posebnosti vzdrževanje objektov in naprav za šport in rekreacijo.   
Drugi del seminarja bo, v smislu okrogle mize, namenjen reševanju težav, ki se pojavljajo v praksi  pri vzdrževanju igrišč. V tem delu bomo poskušali odgovoriti na konkretna vprašanja slušateljev, pričakujemo pa tudi, da bodo slušatelji tudi sami predstavili lastne izkušnje in dobro prakso

Organizator:       Sloveski ištitut za standardizacijo
Predavatelj:        Slavko RUDOLF
Termin:               predvidoma 04. okt. 2018

Več informacij bo dostopnih na: http://www.sist.si/izobrazevanja-in-storitve/izobrazevanja/koledar-izobrazevanj
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------