Zakonodaja

Zakonodaja, ki ureja področje igral in športnih orodij, kot tudi opreme za rekreacijo, je skromna in praviloma tovrstne naprave obravnava samo posredno, običajno v okviru izdelkov splošne rabe. Igra, rekreacija in šport so pogosto dejavnosti z veliko gibanja; skoki, vrtenjem, padci in podobnimi fizičnimi aktivnostmi, zato jih stroka postavlja ob bok dejavnostim kjer velikokrat prihaja do nezgod in posledično poškodb, to sta promet in (fizično)delo. Obe dejavnosti, ki jih načeloma opravljajo izključno odrasle osebe, sta regulirani s kar veliko zakoni in predpisi, ki določajo pravila varnega ravnanja.
Strokovnjaki menijo, da je potrebno varnost oroških igral-igrišč obravnavati na enak način kot vranost pri delu, zato je v uvodu standarda SIST EN 1176-1 zapisano: --- "Splošna načela varnega ravnanja so si podobna, tako pri zagotavljanja varnosti pri delu, kot pri zagotavljanju varnosti otroške igre."---
V Sloveniji veljavni zakoni in podzakonski akti, ki jih je mogoče direktno ali posredo upoštevati pri zagotavljanju varnosti naprav in objektov za šport in rekreacijo ter otroških igrišč so:

Zakonodaja na področju športa
Zakona, ki jih je mogoče posredno upoštevati:
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o splošni varnosti proizvodov
  ki pravi:
  4. člen
  ---" 2. »varen proizvod« pomeni vsak proizvod, ki v normalnih ali realno predvidljivih pogojih uporabe, vključno s svojo življenjsko dobo in po potrebi z zagonom, montažo in predpisanim vzdrževanjem, ne predstavlja nikakršne nevarnosti ali pa samo minimalno nevarnost, ki se ob primerni uporabi proizvoda oceni za sprejemljivo in skladno z visoko ravnjo varnosti in zdravja oseb ---:
  5. člen
  (1) Proizvajalci smejo dajati na trg samo varne proizvode.
  (2) Proizvodov zavajajočega videza, ki predstavljajo nevarnost za potrošnike, predvsem otroke, ni dovoljeno proizvajati, uvažati, izvažati ali dajati na trg.
  6. člen
  --- (2) Domneva se, da je proizvod varen, kar zadeva vidike oziroma vrste nevarnosti, opredeljene v slovenskih nacionalnih standardih,---, ---- če je skladen z zahtevami teh standardov " ---
 • Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 94/07 UPB-1, 76/08, 79/09 in 51/10)
  21. člen
  --- "Občine gradijo, vzdržujejo in urejajo rekreacijske in druge javne površine skladno s področnim zakonom." ---

 • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. l. RS 39/06, 70/08)
  149. člen
  --- obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ---
  Obvezne občinske gospodarske javne službe so:
  - Oskrba s pitno vodo
  - Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
  - Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
  - Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
  - Urejanje in čiščenje javnih površin
  Izvajanje javne službe predpiše občina s splošnim aktom s katerim opredeli naloge vzdrževanja in čiščenja, kot tudi način nadzora
Zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja
posredno obrvnava tudi igrišča in šporne površine:
Podzakonski akti,
ki bolj ali manj neposredno posegajo tudi na področje zagotavljanja varnosti na igriščih so tudi:
ki določa
--- "6. Varnost učencev
25. Člen (naloge šole)
Osnovna šola mora poskrbeti za varnost učencev. 
S tem namenom:
–  izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja,
–  oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljav­nimi normativi in standardi,
–  na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dne­vih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi norma­tivi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov,
–  zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti,
–  zagotovi učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice.

Določba 8a. člena zavezuje vrtce, da:
"Vrtec izvaja vzdrževanje igral in igrišča v skladu s sprejetim programom pregledov igral in igrišča. Program pregledov mora upoštevati garancijo, navodila in priporočila proizvajalca ter priporočila o pregledovanju in vzdrževanju, ki jih vsebuje priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč Varno otroško igrišče, objavljen na spletni strani http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/Varno_igrisce_publikacija.pdf.

Ravnatelj za pripravo programa pregledov igral in igrišča ter organizacijo in izvajanje rutinskih in periodičnih pregledov zadolži zaposlenega v vrtcu. Za izvajanje letnega pregleda igral in igrišča ravnatelj določi posebno komisijo ali letni pregled poveri zunanjemu izvajalcu.

Rutinski pregled pred uporabo igrišča je namenjen preverjanju splošnega stanja igral in igrišča ter ugotavljanju morebitnih poškodb, ki so posledica vandalizma, uporabe ali vremenskih vplivov.
Periodični pregled je namenjen podrobnejšemu pregledu morebitne obrabe ali poškodbe igral in igrišča ter se opravi najmanj enkrat na tri mesece.
Letni pregled igral vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral.
Igrala, za katera se ugotovi, da niso več varna, se mora zavarovati in onemogočiti njihovo uporabo, dokler napaka, obraba oziroma okvara ni odpravljena ali pa se igralo odstrani z igrišča vrtca.
O opravljenih pregledih in o opravljenih vzdrževalnih posegih na igralih in igrišču se vodi evidenca."

Ostali viri:
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_sporta/
http://www.iss.gov.si/zakonodaja_in_dokumenti/
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-SZBNKP2K/af7141b0-beb8.../PDF

Pripravil:
Slavko RUDOLF
dec. 2017