IGRAČE IN VARNOST

Igrače in igra so pomemben dejavnik otrokovega razvoja in odraščanja. Igrače so predmeti, namenjeni izključno igri otrok. Zasledimo jih že v oddaljeni preteklosti, v različnih kulturah, na vseh koncih sveta. Igrače so lahko močno razlikujejo, od najpreprostejših do najkompleksnejših stvari, od palice, ki jo je otrok sam našel in na njej jezdi kot na konju, do zapletenih mehanskih in elektronskih naprav. Koordinacija in druge ročne in umske spretnosti odrasle osebe so skupek izkušenj, tudi iz otroštva, ki jih v veliki meri pridobimo tudi z uporabo igrač.
Seveda pa se ob uporabi bolj ali manj zahtevnih igrač lahko pojavijo tudi nevarnosti poškodb, od udarnin, ureznin, prask, do težjih poškodb oči, niso pa redke tudi zadušitve, zastrupitve, ipd. Da do poškodb ne bi prišlo, moramo poskrbeti, da so igrače varne.
Poleg prizadevanj, da bi se 80 milijonov otrok v Evropi lahko igralo z varnimi igračami pa ne smemo spregledati dejstva, da je izdelava igrač tudi pomembna gospodarska panoga, ki v EU zaposluje več kot 50.000 ljudi, predvsem malih in srednje velikih podjetjih.

Nekaj dejstev na trgu EU (podatki iz leta 2013)
    - Industrija igrač v EU zaposluje približno 51.000 delavcev v vrednosti približno 5,8 milijarde EUR.
   -  99% podjetij za proizvodnjo igrač v EU so mala in srednja podjetja. Njihov delež v industriji igrač v EU predstavlja 61%.
   -  Kitajska je največji svetovni izvoznik igrač z več kot 86% svetovnega izvoza. EU je na drugem mestu s 4,6%.
   -  EU izvozi igrače v vrednosti približno 50 milijonov EUR na Kitajsko (v primerjavi s 25 milijoni EUR pet let prej) in približno 280 milijonov EUR v ZDA.
   -  Trgovina z igračami med državami EU je vredna približno 4,2 milijarde EUR.

Aktivnosti v  EU
EU določa pravila zagotavljanja varnosti igrač in daje smernice za pomoč proizvajalcem, distributerjem in uvoznikom pri uporabi teh pravil. Glavni cilji so:
   - zagotoviti, da so vse igrače, dane na trg EU, varne
   - za zagotovitev, da se igrače, ki ustrezajo pravilom EU o varnosti igrač, lahko tržijo v EU.

Varnost igrač
V okviru prizadevanj za varnost igrač je EU leta 1988 izdala Direktivo o varnosti igrač 88/378/EGS. Zaradi tehnološkega napredka na trgu igrač so se v preteklem obdobju pojavila nova vprašanja v zvezi z varnostjo igrač. Na podlagi izkušenj, pridobljenih med izvajanjem prejšnje Direktive 88/378/EGS o varnosti igrač, je bilo sklenjeno, da je treba posodobiti in dopolniti varnostne zahteve zlasti na področjih, kot so zvok iz igrač in kemične snovi v njih ter nevarnosti zadušitve zaradi igrač v živilih. Hkrati so organi za nadzor trga izpostavili potrebo po zagotovitvi skladnega pristopa k zelo drugačnemu trgu v primerjavi s trgom ob začetku veljavnosti Direktive 88/378/EGS leta 1988
Iz navedenih razlogov je EU leta 2009 izdala posodobljeno Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač

Uredba o varnosti igrač
V skladu z omenjeno direktivo (2009/48/ES,) je Slovenija leta 2011 pripravila podrobnejši dokument: U R E D B O o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/2011, z dne 6. 5. 2011), ki določa zahteve o varnosti igrač in pogoje za dajanje igrač na trg.
V uredbi je posebej poudarjeno, da se glede varnosti uporabljajo predpisi o splošni varnosti proizvodov in drugi predpisi, ki določajo zahteve za posamezne proizvode (npr. Zakon o splošni varnosti proizvodov).
V uredbi je navedeno, da se uredba uporablja za proizvode, načrtovane in namenjene izključno igri otrok, mlajših od 14 let (v nadaljnjem besedilu: igrače).
Ker imajo nekateri izdelki, ki so tudi namenjeni igri, specifične lastnosti je v uredbi navedeno, da se ta uredba ne uporablja za:
a) opremo za otroška igrišča, namenjeno javni uporabi (igrala);
b) avtomatične igralne naprave, na kovance ali ne, namenjene javni uporabi;
c) vozila kot igrače, opremljena z motorji z zgorevanjem;
d) parne stroje kot igrače;
e) frače in katapulte.

Skladnost igrače
Igrače, ki se dajejo na trg, morajo izpolnjevati osnovne varnostne zahteve, kar pomeni, da ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ali tretjih oseb.
Pri igračah se upošteva sposobnost uporabnika in osebe, ki nadzoruje otroka, zlasti pri tistih igračah, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev.
Etikete in navodila za uporabo, s katerimi so igrače opremljene, morajo uporabnike ali osebe, ki nadzorujejo otroka, opozoriti na nevarnosti in tveganje poškodbe, ki izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, kako se izogniti takšnim nevarnostim in tveganju.
Igrača, ki je dana na trg mora izpolnjevati nekatere fizikalne, mehanske in kemijske lastnosti, zahteve v zvezi z vnetljivostjo, higieno, radioaktivnostjo, itd. Osnovne zahteve so navedene v prilogi Uredbe o igračah (priloga II), bolj natančno pa so zahteve prikazane v t.im. harmoniziranih standardih, 
Za igrače, ki so skladne s harmoniziranimi standardi se šteje, da so skladne z zahtevami, ki jih določajo ti standardi.
Proizvajalec mora dokazati, da je njegova igrača skladna z osnovnimi varnostnimi zahtevami iz Priloga II, oziroma zahtevami harmoniziranih standardov. Ta postopek lahko izvede na različne načine, odvisno od zahtevnosti igrače. Iz 12. člena uredbe je razvidno, da sta mogoča dva načina in sicer:
I.  Proizvajalec uporabi harmonizirane standarde, katerih referenčna številka je objavljena v Uradnem listu Evropske unije in ki zajemajo vse ustrezne varnostne zahteve za igračo (Modulu A Priloge VI te uredbe)
II. Igrača se predloži v ES-pregled tipa, kot je to določeno v 13. členu te uredbe, v povezavi s postopkom skladnosti s tipom iz Modula C Priloge VI te uredbe, kadar, harmoniziranih standardov za tako igračo ne obstajajo ali niso popolni ali jih proizvajalec ne uporabi v celoti

Izjava ES o skladnosti
Po končanem postopku ugotavljanja skladnosti mora proizvajalec pripraviti dokument Izjava ES o skladnosti s katerim potrjuje, da so bili izvedeni vsi postopki dokazovanja skladnosti igrače, da je igrača varna in na njo lahko namesti oznako CE.

Oznaka CE (več >>)
- Igrače, ki so dostopne na trgu, morajo biti opremljene z oznako CE.
- Oznaka CE mora biti v skladu s splošnimi pravili iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES.
- Za igrače, ki so označene z oznako CE, se domneva, da so v skladu s to uredbo.

Dajanje igrač na trg EU
Preden proizvajalec da igračo na trg mora pripraviti zahtevano tehnično dokumentacijo v skladu s 14. členom te uredbe in izvesti ali pa dati izvesti postopek ugotavljanja skladnosti v skladu z 12. členom uredbe. Kadar je bilo s postopkom dokazano, da je igrača skladna s to uredbo, mora proizvajalec pripraviti izjavo ES o skladnosti v skladu z 8. členom te uredbe ter namestiti oznako CE iz prvega, drugega in tretjega odstavka 10. člena te uredbe.

 
Pripravil: Slavko RUDOLF
02.03.2020

vir: - Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač
      - Uredba o varnosti igrač