ZAKLJUČNI PREGLED IGRIŠČA

Pregledi igrišč so nujna in nepogrešljiva aktivnost vsakega lastnika ali upravljalca igrišč. O tem govori standard SIST EN 1176-7:2020; Oprema in podloge otroških igrišč - 7. del: Navodila za vgradnjo, nadzor, vzdrževanje in delovanje; Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation.

 Standard predvideva izvajanje naslednjih pregledov:

a)    Pregled po dokončanju igrišča – ZAKLJUČNI PREGLED
b)    Dnevni – rutinski vizualni pregled
c)    Periodični pregled
d)    Letni glavni pregled

Standard za vsakega od teh pregledov narekuje okvirni obseg del, poudarja pa, da mora preglede igrišč izvajati strokovno usposobljeno osebje. Kakšna je potrebna usposobljenost preglednika, kakšen je njegov obseg dela in kašne kompetence ima pa je podrobneje pojasnjeno v dokumentu – tehničnem poročilu SIST TR CEN 17207:2018 Otroška igrišča in območja za rekreacijo - Okvir za kompetence preglednikov otroških igrišč. http://www.modus-svetovanje.si/58/usposobljenost-preglednikov-igrisc-in-sro

Opomba: Kompetence in usposobljenost preglednikov za izvajanje letnih pregledov so identične zahtevam v primeru zaključnega pregleda

Iz navedenega je mogoče zaključiti, da ima zaključni pregled igrišč oz. ŠRO zakonsko podlago, tako v Zakonu o splošni varnosti proizvodov, kot tudi v Gradbenem zakonu (GZ), ki narekuje sodelovanje strokovnjaka za varnost igral in objektov za šport (preglednika) pri izvajanju tehničnega pregleda objekta.

več >>> o zaključnem pregledu

glej tudi

Pregledi igrišč in športnorekreacijskih objektov

Kdo lahko pregleduje igrala ?