Novosti, seminarji, ...

A K T U A L N O !                        06. Dec. 2023


SEMINAR:
VARNOST OTROŠKIH IGRIŠČ IN ŠPORTNOREKREACIJSKIH OBJEKTOV - PRAKTIČNI VIDIKI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN PRIMERI IZ SODNE PRAKSE

Spoznanje, da je potrebno poskrbeti za varnost na otoških igriščih in športnorekreacijskih objektih, je v Sloveniji že krepko uveljavljeno. V vrtcih je skrb za igrišča opredeljena s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ostala otroška igrišča in športna igrišča pa morajo upravljalci urejati skladno z Zakonom splošni varnosti proizvodov, Zakonom o lokalni samouprav, Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli in še nekaterimi akti. Da bi bilo izvajanje vseh potrebnih aktivnosti vezanih na varnost čimbolj kvalitetno in strokovno korektno, so organizirani razni tečaji in seminarji, v zadnjem času tudi spletni seminarji, ki slušatelje seznanjajo z osnovnimi zahtevami standardov ter formalnimi postopki pregledov in vzdrževanja. Dejstvo pa je, da se v praksi pojavlja veliko situacij, ki jih upravljalci – skrbniki igrišč, kljub osnovnemu usposabljanju, ne znajo rešiti. Razlog je lahko v preskromnem znanju, pogosto pa tudi v nedorečenosti zahtev standardov, ki se spreminjajo ali pa so preveč splošne.

Da bi vsaj delno prispevali k spoznavanju novih zahtev standardov, predvsem pa pomagali pri reševanju konkretnih težav in problemov, smo organizirali spletni seminar, kjer bo poudarek na praksi. Poleg klasičnih otroških igrišč bomo lahko obravnavali tudi športnorekreacijske objekte, ki so vse pogosteje pojavljajo na javnih površinah, velikokrat v kombinaciji z otroškimi igrali, kar je lahko še dodaten izziv za upravljalca. Dotaknili se bomo tudi problematike igrišč za otroke s posebnimi potrebami, spregovorili o pomenu in vlogi igral za mladostnike, itd. Zanimiva in aktualna je tudi problematika, s katero se srečujejo predvsem v vrtcih, je samogradnja igral, didaktičnih pripomočkov ali motoričnih naprav, kakor tudi uporabo naravnih priročnih materialov, ipd.

Ali je igrišče ustrezno urejeno oziroma ali izpolnjuje zahteve varnostnih standardov, preverja preglednik, ki izvaja rutinski, periodični ali letni pregled. Standardi za igrala načeloma opredeljujejo obseg dela pri vsakem od naštetih pregledov, ne določajo pa kdo preglede lahko opravlja, kako naj bo usposobljen in kakšno odgovornost ima. Na spletnem seminarju se bomo dotaknili dokumenta Tehnično poročilo: SIST TP CEN 17207:2018, ki vse našteto določa in bo osnova za ureditev razmer na področju pregledovanja igrišč.

Poudarek bo na praktičnih primerih, še posebej na reševanju problematike, ki jih standardi in razpoložljiva literatura ne obravnava. Zaželeno je, da udeleženci že v naprej pripravijo vprašanja.


VABILO S PRIJAVNICO JE OBJAVLJENO NA https://www.sist.si/izobrazevanja-in-storitve/izobrazevanja/koledar-izobrazevanj

Organizator: Sloveski inštitut za standardizacijo
Predavatelj: Slavko RUDOLF

-------------------