Igrišča na javnih površinah

Veliko je otroških igrišč je postavljenih v parkih, na zelenih površinah stanovanjskih sosesk, ob športnih objektih in drugih površinah namenjenih javni rabi, občanom in njihovim otrokom. Skupna lastnost teh igrišč je, da so praviloma v lasti občin ali so "občinska" vsaj zemljišča na katerih stojijo. Postavlja se vprašanje kdo in na kakšen način naj skrbi za ta igrišča, še posebej pa za varnost uporabnikov. Za igrišča, ki delujejo v okviru vrtcev ali podobnih ustanov je stvar jasna. Za igrišče skrbi vrtec, nadzor pa izvaja zdravstvena inšpekcija. Prav tako so stvari urejene pri igriščih, ki delujejo v okviru gostinskih lokalov, trgovskih centrov ali drugih storitvenih dejavnosti. Za igrišče skrbi lastnik ali najemnik lokala, nadzor pa izvaja tržna inšpekcija. Uporaba igral se namreč razume kot del storitve oziroma ponudbe na trgu. Tudi za igrišča, ki stojijo na javnih površinah je načeloma odgovornost za zagotavljanje varnosti jasna. Za vse aktivnosti v zvezi z igriščem bi moral poskrbeti lastnik. Kjer je igrišče nesporno v lasti npr. občine, je logično, da za vzdrževanje skrbi ustrezna komunalna služba ali podjetje, ki za potrebe občine opravlja komunalne storitve. Zapleta se pri igriščih, ki so sicer pred časom postavljena na občinskem zemljišču, vendar jih je postavila lokalna skupnost, stanovalci stanovanjskega naselja, razna društva, ipd. Po začetnem navdušenju nad novo pridobitvijo se običajno zgodi, da za vzdrževanje igrišča skrbi nekaj prostovoljcev, mogoče hišnik, pogosto pa nihče. Seveda vsako nevzdrževano igrišče predstavlja potencialno nevarnost za vse otroke, ki ga uporabljajo. Pri javnih igriščih je nevarnost še posebej velika, saj jih (igrišča) veliko otrok uporablja neorganizirano, brez spremstva odraslih. Ob dejstvu, da so javna igrišča pogosto slabo (ali sploh ne) vzdrževana, ima negativne posledice tudi njihova izpostavljenost. Ker so javna, so običajno dostopna tudi ponoči, kar pa pomeni, da so izpostavljena tudi vandalizmu. Poškodovana igrala so še dodatna nevarnost za nesreče na igrišču.

Klub pomanjkanju zakonskih in podzakonskih aktov je prav, da lastnik igrišča ali zemljišča na katerem igrišče stoji, poskrbi za varnost. Če tega ne more ali ga pri tem karkoli ovira, je bolje, da se igrišče odstrani.

Seveda je najbolje, da se ohrani osnovni namen igrišča in zagotovi njegovo delovanje. Da pa bi bilo poskrbljeno tudi varnost, mora lastnik poskrbeti za sistematično vzdrževanje in reden nadzor. V prvi vrsti mora ugotoviti v kakšnem stanju je igrišče. To stori z izvedbo strokovnega pregleda igrišča in njegove skladnosti z varnostnimi standardi. Rezultat temeljitega (letnega) pregleda mora biti popis vseh igral in natančen opis vseh pomanjkljivosti opaženih na igralih ter igralnih površinah. Samo taki podatki so lahko izhodišče za vse nadaljnje aktivnosti, obnovitvena in vzdrževalna dela. Lastnik oziroma upravljalec igrišča mora delo opravljati sistematično, na osnovi izdelanih planov pregledov, vzdrževanja, delovnih navodil in zadolžitev osebja.

Dokumentacija, ki naj jo vodi lastnik igrišča je lahko zelo enostavna, pomembno je, da so na enem mestu zbrani vsi dokumenti in vodeni zapisi vseh aktivnosti na igrišču.

Pripravil:
Slavko Rudolf, univ. dipl. inž.
 Jun. 2017