Kdo lahko pregleduje igrala?

Pregledovanje igrišč v Sloveniji (izhodišča in praksa)

A)       Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS 101/2003)
4. člen
            --- 2. »varen proizvod« pomeni vsak proizvod, ki v normalnih ali realno predvidljivih pogojih uporabe, vključno s svojo življenjsko dobo in po potrebi z zagonom, montažo in predpisanim vzdrževanjem, ne predstavlja nikakršne nevarnosti ali pa samo minimalno nevarnost, ki se ob primerni uporabi proizvoda oceni za sprejemljivo in skladno z visoko ravnjo varnosti in zdravja oseb ---:

5. člen
            (1) Proizvajalci smejo dajati na trg samo varne proizvode.
            (2) Proizvodov zavajajočega videza, ki predstavljajo nevarnost za potrošnike, predvsem otroke, ni dovoljeno proizvajati, uvažati, izvažati ali dajati na trg.

6. člen
       --- (2) Domneva se, da je proizvod varen, kar zadeva vidike oziroma vrste nevarnosti, opredeljene v slovenskih nacionalnih standardih,---,  ----  če je skladen z zahtevami teh standardov .---


B)      Standard  SIST EN 1176-7 ; Oprema in podloge otroških igrišč - 7. del: Navodila za vgradnjo, nadzor, vzdrževanje in delovanje

---- poglavje 4.1.3      Glavni letni pregled igrišča (ali prvi celoviti pregled igrišča)

--- pregled je usmerjen predvsem v:
- splošno zagotavljanje varnosti obratovanja igrišča in skladnost s SIST EN 1176-1, SIST EN 1176-7, SIST EN 1177,
- ustreznost naprav zahtevam standardov SIST EN 1176 –1/2/3/4/5/6,
- ustreznost površin igrišča (površine za ublažitev padca, vrste materialov, debeline slojev itd.) in skladnost s SIST EN 1177),
- vzdrževanje (vodenje plana vzdrževanja, popravila, zamenjava sestavnih delov, dokumentacija itd.),
·         pregled mora potekati po predhodno oblikovanem protokolu,
·         upoštevane morajo biti vse zahteve standardov in zahteve, ki jih oblikuje proizvajalec opreme navodili za montažo, uporabo, preglede in vzdrževanje,
·         vodeni morajo biti zapisi o pregledu in izdelano končno poročilo,
·         če se pri kateremkoli pregledu odkrije večja napaka, ki bi lahko povzročila poškodbo uporabnika, je potrebno napravo blokirati, odstraniti ali na drugi način preprečiti uporabo,

Izvajalec:
Letni pregled lahko opravi neodvisna strokovna oseba (institucija), ki je usposobljena za izvajanje ugotavljanja skladnosti. ------

C)              Brošura VARNO OTROŠKO IGRIŠČE
         (Priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč)
navaja:
----Vsakoletni glavni pregled
Pregled opravi strokovni organ, ki je neodvisen od lastnika ali upravitelja igrišča. Ob takem pregledu se preveri dotrajanost igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral, predvsem pa skladnost z zahtevami standardov. Organ, ki opravi letni pregled igrišča, mora biti ustrezno usposobljen in verodostojen. ----

Znanje in izobraževanje
Vse osebe, ki izvajajo preglede ali popravila na otroškem igrišču, morajo imeti ustrezno znanje in izkušnje. Priporoča se, da imajo osebe, ki izvajajo redne vizualne preglede, vsaj osnovno znanje o pregledovanju igral. Tovrstna usposabljanja izvajajo nekatere zasebne družbe in druge organizacije. Upravitelji otroškega igrišča lahko zaprosijo za tovrstna izobraževanja v sklopu vsakoletnega glavnega pregleda. ----

 
Komentar:

·         Standard SIST EN 1176-7 narekuje, da letne oziroma generalne preglede opravi neodvisna strokovna oseba (institucija),
·         Na podoben način izvajalca pregledov opredeli brošura Varno otroško igrišče. Navedbe v tej brošuri morajo obvezno upoštevati vsi vrtci v Sloveniji, saj jim to narekuje »Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca«,
·         Vse razvite države prakticirajo podobna ali celo strožja načela in preglede zaupa jo samo usposobljenim, neodvisnim in nepristranskim institucijam ali posameznim strokovnjakom ,
·         Slovenija še nima izdelanega sistema usposabljanja izvajalcev pregledov in podeljevanja pooblastil za izvajanje pregledov. Kljub temu se uveljavlja pozitivna praksa, ki narekuje:

- preglede lastnega igrišča lahko izvaja kdorkoli, ki  se čuti dovolj usposobljenega in sicer v smislu odgovornega upravljanja z igriščem in rednega vzdrževanja, ne more pa tretjim osebam izdajati uradnih potrdil o varnosti igrišča,
- pregledov, ki jim sledi uradna ocena varnosti, pod nobenim pogojem ne sme izvajati podjetja, ki izdelujejo ali tržijo igrala in s tem povezane storitve. V takem primeru so  namreč v  izrazitem konfliktu interesov. Pregledovalec je namreč zainteresiran, da so rezultati pregleda čim slabši, saj je naročnik pregleda lahko tudi potencialni kupec,
- nadzorni organi (tržni inšpektorat in zdravstveni inšpektorat) v primeru, da je pregled opravila nekompetentna institucija lahko zahteva ponovni pregled ali pa ga opravi inšpekcija sama,
- v primeru nezgod  in odškodninskih zahtevkov je sodna praksa podobna praksi inšpekcijskih služb. V kolikor se pojavi dvom v korektnost poročil o pregledu igrišča, sodišče zahteva podatke o usposobljenosti, nepristranskosti in neodvisnosti izvajalca pregleda. Pogosto zahteva mnenje sodnega izvedenca.

- v Sloveniji trenutno izvajajo preglede igrišč različna podjetja, nekatera bolj, druga manj usposobljena. Predvsem so podjetja, katerih osnovna dejavnost je trženje igral, načeloma v konfliktu interesov, kljub morebitni strokovni usposobljenosti izvajalcev. Po naravi dejavnosti (zagotavljanje varnosti otrok) bi bila lahko za to delo primerna podjetja in strokovnjaki, ki se na splošno ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti. Ker je pojem "varnosti" širok, se pojavi vprašanje usposobljenosti preglednikov za specifično dejavnost - preverjanje varnosti igral. Podjetje, ki na splošno skrbi za varnost ljudi in premoženja ne more biti avtomatsko usposobljeno za preglede igrišč. Vsekakor so bolj primerna podjetja oz. strokovnjaki, ki se ukvarjajo z varstvom pri delu in imajo dovolj izkušenj in znanja tudi s področjem igral,
- kot pregledovalci igrišč se pojavljajo tudi izpostave nekaterih institucij iz tujine, vendar nimajo usposobljenih kadrov, čeprav se predstavljajo kot »certificirani strokovnjaki«. Njihov način dela je pogosto vprašljiv in neskladen s sistemom kakovosti matične institucije.
- na splošno je usposobljenost in kompetentnost nekaterih pregledovalcev igral v Sloveniji vprašljiva ali vsaj pomanjkljiva. Udeležba na osemurnem seminarju, ki jo pregledovalcem v vrtcih narekuje  "Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca" ni dovolj dobra strokovna podlaga za izvajanje tako odgovornega dela. Še posebej, ker se ta seminar zaključi samo s potrdilom o udeležbi, brez kakršnegakoli preverjanja znanja udeležencev. Pa tudi sicer je tako usposabljanje namenjeno osebju vrtca, ki mora biti sposobno zaznati morebitne pomanjkljivosti izključno lastnega igrišča.
Vsekakor je usposabljanje, ki ga organizirajo nekatere priznane institucije v tujini na višjem strokovnem nivoju. Udeleženci dobijo potrdilo, da so "certificirani strokovnjaki" vendar se kljub temu poraja vprašanje ali je dvo-trodnevni tečaj dovolj dobra podlaga, za suvereno, nepristransko in neodvisno delo na tem podriočju.
- še bolj pa je vprašljiva usposobljenost ljudi, ki organizirajo in izvajajo strokovno usposabljanje. Problem neustrezne usposobljenosti pregledovalcev igrišč se tu samo še stopnjuje. Nekateri strokovno (ne)usposobljeni predavatelji svoje (ne)znanje prenašajo na slušatelje, kar pomeni, da se raven splošnega znanja o problematiki varnosti igrišč lahko samo znižuje.
- ena od posledic tovrstne prakse v Sloveniji je tudi vse več primerov, nezgod na igriščih, ki so posledica nepravočasnega zaznavanja pomanjkljivosti na igrišču oz. igralih


 Pripravil:
Slavko RUDOLF
feb.2016

Dopolnitev sep.2019
Tehnični odbor CEN / TC 136 / SC1 je pripravil dokument-tehnično poročilo, ki je bilo leta 2018 sprejeto tudi v Sloveniji pod naslovom SIST TR CEN 17207:2018- Otroška igrišča in območja za rekreacijo - Okvir za kompetence pregledovalcev otroških igriščpovezane vsebine:
                             IGRIŠČE-GRADBENI OBJEKT

                            ZAKLJUČNI PREGLED IGRIŠČA