Preskušanje zunanjih igral


V EU, in s tem tudi v Sloveniji, so sprejeti in uveljavljeni standardi, ki podrobno obravnavajo področje varnosti, tako igral samih, kot tudi njihove  montaže, ureditve okolice in vzdrževanja. Delimo jih lahko na splošne (ki obravnavajo splošne varnostne zahteve za vsa igrala, posebne (ki obravnavajo dodatne zahteve za igrala kot so gugalnice, tobogani, vrtiljaki in viseče vrvne proge, dodatne (ki obravnavajo postopke montaže in rabe igral, zaščite pred padcem, vzdrževanja igral ter inšpekcijskih pregledov).   
---
Realno je varnost igrala mogoče preveriti samo s preskušanjem, ki ga lahko opravi usposobljen laboratorij, ki ravna v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025. Igralo mora biti preskušeno v celoti, v vseh točkah splošnega, po potrebi pa tudi posebnega standarda.
Zahteve standardov za igrala izhajajo praviloma iz področja zagotavljanja varnosti. Namembnosti igrala, primernosti za igro, oblikovalske rešitve in podobnih karakteristik, standardi ne obravnavajo.
---
Proces preskušanje poteka sistematično in obsega nekaj osnovnih sklopov opravil:
  • oblikovanje in dokumentiranje zahtev naročnika ter pregled tehnične dokumentacije izdelka,
  • izbira vzorcev oz. reprezentantov za preskušanje. Največkrat se igrala preskušajo v laboratoriju, pogosto pa tudi že montirana, na terenu,
  • pripravljalna dela, ki obsegajo klimatizacijo vzorca, pripravo laboratorijske dokumentacije, pripravo opreme za preskušanje, itd.,
  • preskušanje, ki se izvaja po metodah in v zaporedju navedenem v standardu. V tem sklopu se izvajajo statična in dinamična obremenjevanja posameznih delov igrala, meritve dimenzij, konstrukcijskih izvedb, preverja ustreznost materialov, itd. Največja pozornost je usmerjena v detajle, ki bi lahko kakorkoli povzročili nezgodo. Predvsem so potrebni ukrepi in rešitve, ki preprečujejo nevarnost padca ter zatikanja in ujemanja,
  • zaključna dela obsegajo predvsem obdelavo podatkov, izdelavo poročil, ter urejanje in arhiviranje tehnične dokumentacije. Za igralo, ki v celoti izpolnjuje zahteve standarda, se lahko izda tudi Certifikat o skladnosti.
več o preskušanju igral >