Les za zunanja igrala

Za izdelavo zunanjih igral se pogosto uporablja les ali lesna tvoriva (lesne plošče, lepljenci, …). Kar nekaj razlogov je, da oblikovalci in proizvajalci dajejo lesu prednost pred kovino ali plastiko. Lastnosti, ki les uvrščajo pred druge materiale so predvsem:
 • dostopnost na tržišču in primerna cena,
 • dobre mehanske lastnosti masivnega ali lepljenega lesa,
 • površina omogoča dober oprijem, ne drsi, ni mrzla na otip,
 • možnost izdelave voluminoznih elementov, ki so mehkih in lahkih oblik, ki niso pretežki, ki niso trdi, itd.
 • površinsko zaščito je mogoče izvesti relativno enostavno, ravno tako je možno dokaj preprosto vzdrževanje ,
Ima pa les tudi nekatere lastnosti, ki so za izdelavo igral manj dobrodošle ali celo moteče:
 • les, predvsem surov, je močno podvržen napadu gliv ali insektov ter posledično hitremu propadanju,
 • neprimerno vzdrževane površine lesa hitro postanejo nevarne za nastanek poškodb (razpoke, trske, ostre konice, itd.),
 • leseni sestavni elementi igrala lahko, zaradi slabega vzdrževanja, napada gliv ali skritih napak v strukturi lesa, hitro izgubijo nosilne lastnosti in postanejo nevarni,
 • obstoja nevarnost, da les ali lesna tvoriva vsebujejo umetne snovi, ki so zdravju ali okolju škodljive (impregnacijska sredstva, lepila, površinski premazi, itd.) 

ZAHTEVE, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI LES

Drevesna vrsta
 • načeloma ni ovir za uporabo katerekoli drevesne vrste za izdelavo zunanjih igral,
 • surov les mora izpolnjevati minimalne zahteve v zvezi s trajnostjo, ki je definirana v standardu:SIST EN 350-2:1995 - Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - 2. and  wood-based products - Natural durability of solid wood - Part 2: Guide to natural durability and del: Naravna trajnost in možnost impregnacije izbranih, v Evropi pomembnih vrst lesa - Durability of wood treatability of   selected wood species of importance in Europe
 • izogibati se je potrebno drevesnim vrstam, ki vsebujejo toksične snovi, oz. snovi, ki bi lahko kakorkoli škodljivo vplivala na zdravje uporabnikov ali okolje,
- podobne zahteve veljajo tudi za lesna tvoriva, s posebnim poudarkom na snovi (lepila, premazi, …), ki jih tvorivo vsebuje. 

Kakovost lesa
 • kakovost vgrajenega lesa in tvoriv vnaprej ni določena, je pa močno odvisna od vseh drugih zahtev v zvezi z varnostjo igrala,
 • vgrajen les mora izpolnjevati vse zahteve v zvezi s konstrukcijsko trdnostjo igrala,
 • napake lesa ne smejo škodljivo vplivati na varnost uporabe (grče, razpoke, napadenost z glivami in insekti)  
 • standardi, ki lahko služijo kot osnova za ugotavljanje primerne kakovosti masivnega lesa so:
- SIST EN 942:2002 - Les v mizarstvu - Splošno razvrščanje po kakovosti lesa - Timber in joinery - General classification of timber quality 
- SIST EN 518:1996 - Konstrukcijski les - Razvrščanje - Zahteve za standarde za vizualno razvrščanje po trdnosti - Structural timber - Grading - Requirements for visual strength grading standards
- tudi lesna tvoriva (lesne plošče raznih vrst), ki so namenjena izdelavi zunanjih igral, morajo biti kvalitetna ter ustrezati specifičnim zahtevam rabe,
- tako les kot tudi lesna tvoriva so praviloma izpostavljena vremenskim vplivom na mestu vgradnje, zato so izpostavljena napadom lesnih škodljivcev, tako insektom, še bolj pa glivam

Zahteve standarda SIST EN 1176-1

točka 4.1.3         Les in lesni izdelki
 Leseni deli naj bodo zasnovani tako, da lahko padavinske vode odtečejo, izogibati se je potrebno zastajanju vode na lesu.
Na mestih stika lesa z zemljo je potrebno uporabiti enega ali več navedenih načinov:
a) uporabiti drevesno vrsto z zadostno naravno odpornostjo proti škodljivim organizmom, v skladu z razredi 1 in 2 razvrstitve naravne odpornosti, podane v EN 350-2:1994, 4.2.2;
b) primerne gradbene rešitve, na primer kovinski čevelj-sedlo.
c) uporaba lesa, ki je obdelan s sredstvi za zaščito lesa, v skladu z EN 351-1:2007, Slika A.1 in v skladu z EN 335-2:2006, uporabite razred 4.
Upoštevati je potrebno tudi druge dejavnike, ki lahko vplivajo na primernost lesa, kot so trske, ostre konice, strupenost, itd.
Vsi deli, izdelani iz lesa in z njimi povezani izdelki, razen tistih drevesnih vrst, ki ustrezajo navedbam pod točko a), in ki vplivajo na stabilnost konstrukcije ter so v stalnem stiku s tlemi, se obravnavajo v skladu z navedbami pod točko c).
Pri izbiri kovinskega okovja je potrebno upoštevati vrsto lesa in morebitno obdelavo s kemičnimi snovmi, ki lahko pospešijo korozijo kovin.
Vezan les mora biti skladen z zahtevami standarda z EN 636 in vodoodporen / vremensko odporen!

Pripravil:
Slavko RUDOLF
jan 2018