Pregledi igrišč in športnorekreacijskih objektov

Osnova zagotavljanja varnosti igrišč in športnorekreacijskih objektov (ŠRO) je redno izvajanje pregledov, ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti in vzdrževanje. Vse naštete aktivnosti so odgovorna naloga, še posebej varnosti pregled stanja igrišča, saj je to osnova za vsa nadaljnja ravnanja upravljalca igrišča. Ker je bilo področje pregledovanja igrišč in ŠRO v članicah EU do sedaj relativno slabo urejeno, je tehnični odbor CEN / TC 136 / SC1 pripravljen dokument-tehnično poročilo, ki je bilo leta 2018 sprejeto tudi v Sloveniji pod naslovom SIST TR CEN 17207:2018- Otroška igrišča in območja za rekreacijo - Okvir za kompetence pregledovalcev otroških igrišč

Standarda SIST EN 1176-1 in SIST EN 1176-7 sicer dokaj natančno opredeljujeta vrste pregledov igrišč:
-  rutinski vizualni pregled;
-  operativni pregled;
-  letni glavni pregled;

Smernice tehničnega poročila, poleg pregledov igrišč, obravnavajo tudi ŠRO (športnorekreacijske objekte), ob tem pa  vključujejo še dodatne oblike pregledov. Praksa je namreč pokazala, da izvajanje pregledov na že postavljenem igrišču ni dovolj. Velikokrat se namreč pomanjkljivosti pojavijo že v fazi načrtovanja, še pogosteje pa kasneje v fazi gradnje oziroma montaže. Pogosto se dogaja, da je igrišče dano v uporabo, nihče pa ni preveril ali je dejansko varno. Pavšalno sklicevanje na certifikate, ki jih imajo posamična igrala ni dovolj. Varnost igrišča je skupek različnih dejavnikov in ne samo (ne)ustreznega igrala. Poleg osnovne projektne zasnove na varnost igrišča vpliva tudi ustrezna izvedba temeljev, varnostnih površin, montaže igral, kot tudi ureditev terena, ograj, vhodov, itd. Zelo pomembno vlogo, še posebej na javnih igriščih pa ima tudi obveščanje in opozarjanje uporabnikov igrišča oz. ŠRO.
Da bi bilo napak na novih igriščih ali ŠRO čim manj, smernice tehničnega poročila predvidevajo tudi:
  • konzultacije in nadzor v teku projektiranja ter gradnje-montaže;
  • končni pregled po zaključku del;
  •  pregled po nesreči
Konzultacije t.im. posvetovanje pred montažo, opravljajo strokovnjaki za igrala oz. športne objekte (pregledniki) s projektanti, investitorji, izvajalci, dobavitelji opreme, itd. ter skupaj  ocenijo zasnovo in postavitev igral ter ostale opreme.
Tak pristop omogoča, da se morebitni popravki izvedejo še »na papirju«, kar je  neprimerljivo laže izvedljivo in veliko ceneje kot pa na samem gradbišču, ko so dela že v teku ali celo končana.
Sproten nadzor-kontrola med samo izgradnjo oz. montažo je nujen še posebej pri delih, ki jih kasneje ni mogoče preveriti (spodnji ustroj, temelji, drenaža, …). Tudi napačna izvedba betoniranih elementov ali površin lahko predstavlja velik strošek in izgubo časa  

Najpomembnejši pregled je vsekakor končni-zaključni pregled dokončanega igrišča ali ŠRO. Poleg Poročila o opravljenem pregledu in izvedbi korektivnih ukrepov, je potrebno pripraviti tudi končni dokument (Ocena varnosti), ki investitorju in nadzornim organom (inšpekcijske službe), dokazuje, da je ŠRO ali igrišče skladeno s standardi in vareno.
Dokument je zelo pomemben, nosi tudi pravne posledice, zato je nujno, da končni pregled igrišča opravi strokovnjak z ustreznimi znanji, izkušnjami in referencami.
Kakšna morajo biti ta znanja in usposobljenost preglednika je podrobno opisano v tehničnem poročilu SIST-TP CEN 17207:2018.

Po vsaki hujši nesreči, ki se zgodi na igrišču ali ŠRO je potrebno opraviti aktivnosti po določenem protokolu (pomoč ponesrečencu, zavarovanje kraja, priče, zapisnik o nesreči, …) ter po potrebi obvestiti pristojne organe.
Ker pa je do nezgode prišlo na igrišču, je potrebno, po resni nesreči, opraviti tudi t.im. pregled po nesreči. Tak pregled lahko naroči sam upravljalec igrišča, lahko pa tudi zavarovalnica, proizvajalec, pravosodni organi, itd. Tudi za tak pregled velja, da ga lahko opravi samo usposobljen strokovnjak (npr. sodni izvedenec), še posebej, če gre za težje poškodbe uporabnika ali večje odškodninske zahtevke.

Področje, ki ga dokument SIST-TP CEN 17207:2018 obravnava je prikazano v:

Pripravil:
Slavko RUDOLF
mar. 2018, dop. sep. 2019

vir: SIST TP-CEN 17207:2018