Dolžnosti proizvajalca igral

Na trgu igral, kot tudi na že postavljenih igriščih, pogosto naletimo na igrala, ki jih lahko samo vidimo, ne vemo pa nič o njih. Še posebej v primerih, ko je igralo že na pogled vprašljive kakovosti se poraja dvom o varnosti takega igrala oziroma varnosti otrok, ki ga uporabljajo. Pa tukaj ne bi smelo biti dilem. V verigi vseh, ki morajo skrbeti za varno igro, ima proizvajalec igral ključno vlogo. Standardi, ki obravnavajo zunanja igrala dovolj natančno narekujejo obveznosti proizvajalca (in/ali dobavitelja). Proizvajalec mora v prvi vrsti poskrbeti, da je njegovo igralo skladno z zahtevami standardov in to dokazati s certifikatom..Druga, prav tako pomembna obveznost proizvajalca pa je, da kupca (projektanta, uporanika igrala, upravljalca igrišča,...) natančno informira o vseh lastnostih igrala in načinu varne postavitve, uporabe in vzdrževanja. Vsi napotki so prikazani v standardih SIST EN 1176-1:  
----------------------------------------------------------------------------------
6          Informacije, ki jih pripravi proizvajalec / dobavitelj

6.1      Informacije o igralih, ki jih mora pripraviti proizvajalec / dobavitelj


6.1.1   Splošne informacije o izdelku


Proizvajalec / dobavitelj zagotovi navodila v ustreznem jeziku (-ih) države, v kateri se bo oprema nameščala in uporabljala. Navodila morajo:
a)   biti čitljiva in enostavna,
b)   po možnosti naj vsebujejo slikovne prikaze, in
c)   vsebovati vsaj naslednje podatke:

1)   podrobne podatke o načinu vgradnje, o delovanje, nadzoru in vzdrževanju igrala;
2)   napotke, s katerimi upravljavca opozarja na potrebo, da naj se pri povečani obremenitvi zahtevnejšega igrala poveča tudi intenzivnost pregledov in vzdrževanje opreme in / ali  opreme, ki se opira samo na eni točki;
3)  nasvet, da še posebej skrbijo za varnost otrok v času postavitve igrala, razstavljanja ali med vzdrževanjem.

OPOMBA: Proizvajalec / dobavitelj mora, na zahtevo, kupcu dati na razpolago kopijo poročila o preskušanju.

6.1.2   Predhodne informacije

Proizvajalec / dobavitelj  mora pred sprejetjem naročila, priskrbeti informacije o varnosti naprav, npr. katalog.

Te informacije morajo vključevati vsaj naslednje navedbe, kadar je to primerno:
a)   minimalni prostor;
b)   zahteve za površine (vključno z višino prostega padca in velikostjo površine za ublažitev padca);
c)   skupna mera največjega dela (ov);
d)   masa najtežjega dela v kilogramih;
e)   napotki o zahtevnosti igrala primerni starostni skupini otrok;
f)   ali je igralo namenjena samo uporabi v zaprtih prostorih ali za igro pod nadzorom;
g)   razpoložljivosti rezervnih delov; in
h)   certifikat o skladnosti z evropskimi standardi.

6.1.3   Informacije za postavitev

Proizvajalec / dobavitelj mora predloži seznam razpoložljivih delov za igralo.
Proizvajalec / dobavitelj mora predloži navodila za montažo, za pravilno postavitev, montažo in položaj igrala.

Te informacije morajo vključevati vsaj naslednje:
a)   zahteve po minimalnem prostoru in minimalnih varnostnih razdaljah;
b)   spisek sestavnih delov in njihova identifikacija;
c)   zaporedje postavitve (montažna navodila in več podrobnosti o namestitvi);
d)   pomoči pri montaži, če je potrebna, na primer znaki za dele, skupaj z ustreznimi navodili;
e)   potrebe po posebnih orodjih, naprav za dvigovanje, šablonah ali drugih pripomočkih in nujne previdnostne ukrepe. Če je potrebno, navesti tudi vrednosti navora;
f)   konstrukcijskih prostor potreben za namestitev kosov opreme;
g)   usmerjenosti igrala v zvezi s soncem in vetrom;
h)   podrobnosti o izvedbi temeljev v normalnih pogojih, sidrišča v tleh ter oblikovanje in lokacijo temeljev (z opombo, kaj storiti, če so pogoji za izvedbo temeljev nenormalni);
 i)   posebna navodila, če je ustrezna konfiguracijo terena nujna za zagotavljanje varnosti, na primer višina padca;
j)   višina prostega padca (za primernost podlage, da ublaži padec);
k)   opozorilo o nujnosti izvajanja opisanih ukrepov in drugih aktivnosti.
l)   odstranitev pomožnih montažnih sredstev pred začetkom uporabe igrala;

Risbe in diagrami morajo jasno določiti glavne mere igral, kot tudi mere površine in višine prostora za postavitev igrala;
Proizvajalec / dobavitelj mora predloži potrebne podatke za pregled igrala pred njegovo prvo uporabo.

6.1.4   Informacije o pregledu in vzdrževanju
OPOMBA: Ppodrobneje to tematiko ureja standard SIST EN 1176-7.

6.1.4.1            Proizvajalec / dobavitelj mora zagotovi navodilo za vzdrževanje (označeno s številko tega standarda), ki vključuje navedbo, da se bo pogostost inšpekcijskih pregledov spreminjala glede na vrsto igrala, npr. igrala, kjer je stabilnost odvisna samo od enega sidrišča ali materialov in drugih dejavnikov, na primer zahtevne rabe igrala, pojavnosti vandalizma, lokacije na obali, onesnaženosti zraka, starosti opreme.
Proizvajalec / dobavitelj predloži tudi risbe in diagrame, potrebne za vzdrževanje, preglede in preverjanje pravilnosti delovanja in po potrebi popravljanja opreme.

6.1.4.2            Navodila morajo določati pogostost pregledovanja igral in njihovih sestavnih delov, vključno z naslednjimi navedbami, kjer je to primerno:
a)   rutinski vizualni pregled (glej 3.25);
OPOMBA 1: Pri močno obremenjenih igriščih ali z vandalizmom ogroženih igriščih, je lahko dnevni pregled take oblike nujen.
OPOMBA 2: Primeri vizualnih točk za pregled so: čistoča, čistoča igralne površine, stanje tal, izpostavljenost temeljev, ostri robovi, manjkajoči deli, čezmerna obraba (gibljivih delov) in konstrukcijska neoporečnosti.
b)   operativni pregled (glej 3.26);
Ta bi moral biti v razdobju 1 do 3 mesece ali kot je navedeno v navodilih proizvajalca
Posebno pozornost je treba nameniti delom, ki so trajno povsem zaprti in igralom, kjer stabilnost odvisna samo od enega opornega stebra.
c)   glavni letni pregled (glej 3.27).
Posebno pozornost je treba nameniti delom, ki so povsem trajno zaprti in igralom, kjer stabilnost odvisna samo od enega opornega stebra.
OPOMBA: 3 Glavni letni pregled lahko zahteva tudi  izkop ali odkritje posameznega dela igrala.

6.1.4.3            V navodilih mora biti navedeno naslednje:
a)   če je potrebno, servisne točke in metode servisiranja, npr. mazanje, zategovanja vijakov, dodatno napenjanje vrvi;
b)   identifikacija nadomestnih delov, v skladu s specifikacijami proizvajalca;
c)   kako odstraniti posamični sestavni del, v kolikor je to potrebno;
d)   identifikacija rezervnih delov;
e)   kakšni posegi so potrebni takoj po začetku uporabe igrala, npr. zategovanje vijakov, dodatno napenjanje žičnih vrvi;
f)   nujnost vzdrževanja drenažnih odprtin;
g)   da je potrebno vzdrževati površine za ublažitev padcev, še posebej nivo sipkih materialov;
h)   da je potrebno dele, izdelane s steklenimi vlakni armirane umetne mase, nadomestiti ali popraviti, preden postanejo steklena vlakna, zaradi obrabe ali poškodbe, izpostavljena. Še posebej to velja za tobogane.

6.2      Informacije, ki jih dobavitelj ali proizvajalec daje za blažilne obloge tal

6.2.1   Predinformacije

Pred sprejetjem končnega naročila proizvajalec ali dobavitelj priskrbi informacije o kritični višini padca za obravnavano talno oblogo, pridobljene s preskušanjem po EN 1177.

6.2.2   Namestitev

Dobavitelj obloge za igralno površino zagotovi navodila za pravilno namestitev.

6.2.3   Pregled in vzdrževanje
Dobavitelj obloge za igralno površino zagotovi navodila za pravilno vzdrževanje in pregled.

6.2.4   Identifikacija oblog za ublažitev udarca
Proizvajalec ali dobavitelj mora obloge prepoznavno označiti ali podati pisne informacije za nedvoumno identifikacijo in predstavitev.

7          Označevanje

7.1      Identifikacija igral

Igralo mora biti označeno čitljivo, s trajno oznako, na točki vidni s tal ter vsaj z naslednjo vsebino:
a)   ime in naslov proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika;
b)   oznaka igrala in leto izdelave, in
c)   številko in datum tega evropskega standarda, tj.  EN 1176-1:2008.

7.2      Oznaka nivoja tal
Igralo mora imeti čitljivo in trajno oznako nivoja igralne površine.
--------------------------------------------------------------------------------------

Pripravil:
Slavko RUDOLF
dec 2017

vir: SIST EN 1176-1:2008