IGRIŠČE - GRADBENI OBJEKT

Zakonodaja, ki naj bi obravnavala otroška igrišča in športnorekreacijske objekte (ŠRO) je dokaj skromna. Čeprav otroška igrišča in ŠRO pogosto zavzemajo velike površine v urbanih naseljih, je bil v preteklosti pristop k projektiranju velikokrat pomanjkljiv. Projektiranje je bilo bolj ali manj prepuščeno sposobnosti posameznih projektantov, ki so sicer projektirali ostale nizke ali visoke gradbene objekte. Specifične zahteve igrišč, ki jih je potrebno pri projektiranju upoštevati, so bila pogosto zanemarjene oz. spregledane.

 Novi gradbeni zakon tovrstne objekte sicer obravnava, vendar samo pri klasifikaciji objektov in posledično v členih, ki govorijo o potrebi po gradbenem dovoljenju.

Gradbeni zakon (GZ – 2018) omenja šport v 3. členu (pomen izrazov) in sicer v točki 5. gradbeni inženirski objekt je objekt, ki ni stavba in ni drug gradbeni poseg; in sicer so to objekti prometne infrastrukture (ceste, železniške proge, --------, letališke steze, mostovi, -----, in jezovi ter drugi vodni objekti), cevovodi, ----- komunikacijska omrežja, ---, športna igrišča in drugi gradbeno inženirski objekti.

UREDBA o razvrščanju objektov   prikazuje razpredelnico iz katere je mogoče razbrati, da manjša igrišča, površine do največ 100 m2, sodijo med t.im. enostavne objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja  (5. člen GZ) iz česar je mogoče sklepati, da je za vsa otroška in športna igrišča večja od 100 m2 potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in so v tem primerljiva z vsemi ostalimi gradbenimi objekti.

Gradbeni zakon v 68. in 69 členu obravnava postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja, tudi izvedbo Tehničnega pregleda. V zvezi z komisijo navaja tudi: ---» (2) Za člane komisije se imenujejo predstavniki pristojnih mnenjedajalcev ter po potrebi tudi izvedence, glede na vrsto objekta.

Iz navedenega je razvidno, da je potrebno v proces gradnje večjih otroških ali športnih igrišč vključiti tudi strokovnjaka (izvedenca) za ta specifična področja. Za tako odločitev obstaja opisana zakonska podlaga, odgovoren investitor pa bo strokovnjaka vključil že v fazi načrtovanja igrišča. Zaznavanje in odprava morebitnih pomanjkljivosti že v sami zasnovi projekta lahko bistveno pripomore k hitri in kakovostni gradnji igrišča, predvsem pa se investitor in izvajalci izognejo kasnejšim stroškom odprave pomanjkljivosti


več >>>

sorodne vsebine: ZAKLJUČNI PREGLED IGRIŠČA