Usposobljenost preglednikov igrišč in "ŠRO"

Poleg opreme za igro, mora preglednik oceniti tudi druge predmete, ki so v igralnem okolju in okoli njega, odvisno od njihove interakcije z igralnim okoljem npr. vrata, ograje, rastline, naravne lastnosti igre, skale, balvani, pokrajinske lastnosti, likovne lastnosti itd. Ker te značilnosti niso zajete v standarde za opremo otroških igrišč, bodo potrebne ocene tveganja; pri čemer poznavanje pomena in namena standarda predstavlja njen bistveni del.
Naloga preglednika je oceniti splošno raven varnosti igralnega okolja in razpoložljive opreme na podlagi stopnje varnosti, kakršna je bila v času namestitve.

Iz tehničnega poročila SIST TP CEN 17207:2018 je razvidno, da bodo pregledniki igrišč razvrščeni v tri kategorije ravni znanja, ki bodo narekovale tudi kompetence za različno zahtevne preglede.
Dokument predvideva naslednje tri ravni usposobljenosti in kompetenc preglednikov:

- raven 1: usposobljenost za rutinski vizualni pregled.

- raven 2: usposobljenost za operativni pregled.

- raven 3: usposobljenost za letni glavni pregled, konzultacije s projektanti nadzor med gradnjo, zaključni pregled in pregled po nezgodi.

  Pregledniki morajo obvladujejo znanja iz šestih področij:
                 - Standardi
                 - Analiza tveganja
                 - Tehnično področje
                 - Razvoj otroka
                 - Okoljska vprašanja
                 - Zakonodaja (nacionalna zakonodaja)

Stopnja zahtevnosti znanja iz posameznih področij bo različna, odvisno od ravni pregleda, ki ga bo opravljal preglednik. Več o tem:>

Vsi pregledniki bodo morali spoštovati "Kodeksa ravnanja in etike", ki je prav tako sestavni del obravnavanega tehničnega poročila.
Namen te klavzule je spodbujati najvišje standarde poklicne prakse, odgovornosti in etike znotraj poklica preglednika.
Pregledniki bodo ves čas podpirali dobro stanje in ugled stroke ter pri izpolnjevanju svojih vsakodnevnih obveznosti:
- Zagotoviti, da sta zdravje in varnost uporabnikov glavni namen katerega koli pregleda.
- Upoštevati vse zakonske in druge pravne zahteve države, v kateri delajo.
- Ne zlorabljajte njihovih pooblastil ali institucij za osebno ali drugo korist.

Tudi odgovornost preglednika je v tem dokumentu opredeljena. Odgovoren za vsa dela, ki jih je opravil, tako v smislu izvajanja določil kodeksa, kot tudi po strokovni plati.  Poleg tega pa dokument – tehnično poročilo SIST TP CEN 17207:2018 (poglavje 5.4.1 – Splošno) navaja tudi:
---»Vse stranke (oblikovalec postavitve, monter, proizvajalec, preglednik itd.) Morajo sodelovati pri stroških svoje napake.---», kar pomeni, da bo preglednik, še posebej tisti, ki opravlja varnostne preglede 3.ravni zahtevnosti, nosil veliko odgovornost, tudi v materialnem smislu in smislu morebitnih pravnih posledic.


Pripravil Slavko RUDOLF
sep. 2019
vir: SIST TP CEN 17207